ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 7,111 คน

เจตจำนงของผู้บริหาร

การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

5 เมษายน 2564 11 ครั้ง วิศรุตา วันวิสาห์ สระบัว แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
003.jpg198.92 KB   แสดงภาพ
004.jpg195.66 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา