เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
การรายงานการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ปีงบประมาณ 2563อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศ รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น " การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 "อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
งบเงินสะสม 2562ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
สถิติการคลัง ประจำปี 2562ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิติกูลอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2563อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬอบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2562อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ

ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB