เมนูหลัก

เกี่ยวกับ เทศบาล - บทบาทและหน้าที่

กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลประกอบด้วยหน่วยราชการภายใน ดังนี้
๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ
(๑) งานธุรการ
(๒) งานการเจ้าหน้าที่
(๓) งานควบคุมเทศพาณิชย์
(๔) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๕) งานส่งเสริมการเกษตร

๑.๒ ฝ่ายปกครอง
(๑) งานธุรการ
(๒) งานเลือกตั้ง
(๓) งานทะเบียนราษฎร
(๔) งานบัตรประจำตัวประชาชน

๑.๓ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(๑) งานธุรการ
(๒) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
(๔) งานเทศกิจ

๑.๔ ฝ่ายธุรการ
(๑) งานธุรการ
(๒) งานสารบรรณ
(๓) งานเลขานุการผู้บริหาร
(๔) งานกิจการสภา
(๕) งานรัฐพิธี

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับการนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน บำเหน็จ บำนาญเงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปีงานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วยหน่วยราชการภายใน ดังนี้
๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง
(๑) งานธุรการ
(๒) งานการเงินและบัญชี
(๓) งานสถิติการคลัง

๒.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้
(๑) งานธุรการ
(๒) งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
(๓) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

๒.๓ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(๑) งานธุรการ
(๒) งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน
(๓) งานบริการและข้อมูลแผนที่ภาษี

๒.๔ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
(๑) งานจัดหารพัสดุ
(๒) งานทะเบียนทรัพย์สินและควบคุมพัสดุ
(๓) งานจัดหาประโยชน์

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลการควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้า การควบคุมออกแบบและก่อสร้างอาคารโรงงาน ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และมลพิษในด้านอื่น ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(๑) งานวิศวกรรม
(๒) งานสถาปัตยกรรม
(๓) งานควบคุมอาคารและผังเมือง
(๔) งานศูนย์เครื่องจักรกล
(๕) งานซ่อมบำรุงทางและสะพาน

๓.๒ ฝ่ายการโยธา
(๑) งานธุรการ
(๒) งานพัสดุ
(๓) งานอาคารและสถานที่

๓.๓ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
(๑) งานธุรการ
(๒) งานสาธารณูปโภค
(๓) งานสวนสาธารณะ
(๔) งานไฟฟ้าสาธารณะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้าน สาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ประกอบด้วยหน่วยราชการภายใน ดังนี้
๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(๑) งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
(๒) งานวางแผนสาธารณสุข
(๓) งานรักษาความสะอาด
(๔) งานส่งเสริมสุขภาพ
(๖) งานสัตวแพทย์
(๗) งานป้องกันละควบคุมโรคติดต่อ
(๘) งานสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค
(๙) งานอนามัยสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ
(๑๐) งานบริหารจัดการตลาด
(๑๑) งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ
(๑๒) งานพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(๑๓) งานบำบัดน้ำเสีย

๔.๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(๑) งานธุรการ
(๒) งานการเงินและบัญชี
(๓) งานพัสดุ
(๔) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(๕) งานรัฐพิธี

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรมหรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยหน่วยราชการภายใน ดังนี้
๕.๑ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(๑) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
(๒) งานจัดทำงบประมาณ
(๓) งานจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
(๔) งานวิจัยและประเมินผล
(๕) งานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ

๕.๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(๑) งานสารบรรณ/งานธุรการ
(๒) งานประชาสัมพันธ์
(๓) งานรัฐพิธีฯ
(๔) งานนิติการ
    -งานดำเนินคดีและฟ้องร้อง
    -งานสอบสวนและวินัย
    -งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติงบประมาณ
    -งานนิติกรรมสัญญา
    -งานรับเรื่องร้องเรียน
    -งานเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย
    -งานธุรการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษาการศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทาง การศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วยหน่วยราชการภายใน ดังนี้
๖.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา
(๑) งานการเจ้าหน้าที่
(๒) งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
(๓) งานการศึกษาปฐมวัย
(๔) งานโรงเรียน
(๖) งานกิจการนักเรียน
(๗) งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
(๘) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

๖.๒ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๑) งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
(๒) งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
(๓) งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
(๔) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
(๕) งานกีฬาและนันทนาการ
(๖) งานธุรการ
(๗) งานรัฐพิธี

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชนการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหน่วยราชการภายใน ดังนี้ ๗.๑ ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
(๑) งานสังคมสงเคราะห์
(๒) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
(๓) งานพัฒนาชุมชน
(๔) งานชุมชนเมือง

๗.๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(๑) งานธุรการ
(๒) งานสารบรรณ
(๓) งานเลขานุการผู้บริหาร
(๔) งานรัฐพิธี

0.02s. 0.75MB