ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 7,078 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

อำนาจหน้าที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองไว้ ดังนี้ มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาล มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50
(2) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
(5) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(6) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ


มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลประกอบด้วยหน่วยราชการภายใน ดังนี้
๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ
(๑) งานธุรการ
(๒) งานการเจ้าหน้าที่
(๓) งานควบคุมเทศพาณิชย์
(๔) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๕) งานส่งเสริมการเกษตร

๑.๒ ฝ่ายปกครอง
(๑) งานธุรการ
(๒) งานเลือกตั้ง
(๓) งานทะเบียนราษฎร
(๔) งานบัตรประจำตัวประชาชน

๑.๓ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(๑) งานธุรการ
(๒) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
(๔) งานเทศกิจ

๑.๔ ฝ่ายธุรการ
(๑) งานธุรการ
(๒) งานสารบรรณ
(๓) งานเลขานุการผู้บริหาร
(๔) งานกิจการสภา
(๕) งานรัฐพิธี

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับการนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน บำเหน็จ บำนาญเงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปีงานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วยหน่วยราชการภายใน ดังนี้
๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง
(๑) งานธุรการ
(๒) งานการเงินและบัญชี
(๓) งานสถิติการคลัง

๒.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้
(๑) งานธุรการ
(๒) งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
(๓) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

๒.๓ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(๑) งานธุรการ
(๒) งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน
(๓) งานบริการและข้อมูลแผนที่ภาษี

๒.๔ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
(๑) งานจัดหารพัสดุ
(๒) งานทะเบียนทรัพย์สินและควบคุมพัสดุ
(๓) งานจัดหาประโยชน์

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลการควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้า การควบคุมออกแบบและก่อสร้างอาคารโรงงาน ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และมลพิษในด้านอื่น ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(๑) งานวิศวกรรม
(๒) งานสถาปัตยกรรม
(๓) งานควบคุมอาคารและผังเมือง
(๔) งานศูนย์เครื่องจักรกล
(๕) งานซ่อมบำรุงทางและสะพาน

๓.๒ ฝ่ายการโยธา
(๑) งานธุรการ
(๒) งานพัสดุ
(๓) งานอาคารและสถานที่

๓.๓ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
(๑) งานธุรการ
(๒) งานสาธารณูปโภค
(๓) งานสวนสาธารณะ
(๔) งานไฟฟ้าสาธารณะ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษาการศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทาง การศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วยหน่วยราชการภายใน ดังนี้
๖.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา
(๑) งานการเจ้าหน้าที่
(๒) งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
(๓) งานการศึกษาปฐมวัย
(๔) งานโรงเรียน
(๖) งานกิจการนักเรียน
(๗) งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
(๘) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

๖.๒ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๑) งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
(๒) งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
(๓) งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
(๔) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
(๕) งานกีฬาและนันทนาการ
(๖) งานธุรการ
(๗) งานรัฐพิธี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้าน สาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ประกอบด้วยหน่วยราชการภายใน ดังนี้
๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(๑) งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
(๒) งานวางแผนสาธารณสุข
(๓) งานรักษาความสะอาด
(๔) งานส่งเสริมสุขภาพ
(๖) งานสัตวแพทย์
(๗) งานป้องกันละควบคุมโรคติดต่อ
(๘) งานสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค
(๙) งานอนามัยสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ
(๑๐) งานบริหารจัดการตลาด
(๑๑) งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ
(๑๒) งานพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(๑๓) งานบำบัดน้ำเสีย

๔.๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(๑) งานธุรการ
(๒) งานการเงินและบัญชี
(๓) งานพัสดุ
(๔) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(๕) งานรัฐพิธี

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชนการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหน่วยราชการภายใน ดังนี้
๗.๑ ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
(๑) งานสังคมสงเคราะห์
(๒) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
(๓) งานพัฒนาชุมชน
(๔) งานชุมชนเมือง

๗.๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(๑) งานธุรการ
(๒) งานสารบรรณ
(๓) งานเลขานุการผู้บริหาร
(๔) งานรัฐพิธี

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรมหรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยหน่วยราชการภายใน ดังนี้
๕.๑ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(๑) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
(๒) งานจัดทำงบประมาณ
(๓) งานจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
(๔) งานวิจัยและประเมินผล
(๕) งานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ

๕.๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(๑) งานสารบรรณ/งานธุรการ
(๒) งานประชาสัมพันธ์
(๓) งานรัฐพิธีฯ
(๔) งานนิติการ
    -งานดำเนินคดีและฟ้องร้อง
    -งานสอบสวนและวินัย
    -งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติงบประมาณ
    -งานนิติกรรมสัญญา
    -งานรับเรื่องร้องเรียน
    -งานเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย
    -งานธุรการ

เปลี่ยนภาษา