เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายวิทยา เสนจันทร์ฒิไชย

  นายกเทศมนตรีทต.บึงกาฬ

  081-9649927

 • นายประสิทธิ์ จันพวง

  รองนายกเทศมนตรี

  092-6545486

 • นางดุษฎี วรรัตน์

  รองนายกเทศมนตรี

  080-7462739

 • นายประหยัด หาญเชิงชัย

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

  085-4561067

 • นายเอนก วงศ์หาบุศย์

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

  089-84273860.02s. 0.50MB