ออนไลน์ 141 คน

เยี่ยมชม 7,087 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบึงกาฬ

  • รองนายกเทศมนตรี

  • รองนายกเทศมนตรี

  • รองนายกเทศมนตรี

  • ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

  • ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

  • เลขานุการนายกเทศมนตรี

เปลี่ยนภาษา