ออนไลน์ 92 คน

เยี่ยมชม 7,055 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายขจรเดช ถูระวรณ์

  รองปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ รักษาราชการแทน
  ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่
  นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ

  042-490-878 ต่อ 11

 • นางกรองแก้ว ธัญญาลาภ

  รองปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

  042-490-878 ต่อ 12

 • จ่าเอกศิริพงษ์ จันทร์อ้วน

  รองปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

  042-490-878 ต่อ 13

 • นางสุพรรณี กุลสุวรรณ

  รองปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

  042-490-878 ต่อ 12

 • นายเชิดชัย เจริญดี

  รองปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

  042-490-878 ต่อ 13สำนักปลัด

 • นางหทัยรัตน์ มาพลาย

  หัวหน้าสำนักปลัด

  042-490-878 ต่อ 14

 • นายสาคร ผ่องแผ้ว

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  042-490-878 ต่อ 19

 • จ่าเอกรุ่งโรจน์ โพธิมาตย์

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

  042-491-465

 • จ่าเอกพินิจ สินนาง

  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

  042-490-878 ต่อ 26

 • พันจ่าเอกยุทธนา อาจจันดา

  หัวหน้าฝ่ายธุรการ

  042-490-878 ต่อ 17

 • นายอลงกรณ์ กรงระหัด

  นักจัดการงานทั่วไป

  042-490-878 ต่อ 19

 • นางสาวโสพิน โพธิ์สอาด

  นักทรัพยากรบุคคล

  042-490-878 ต่อ 19

 • สิบเอกทวีทรัพย์ โนนจันทร์

  นักทรัพยากรบุคคล

  042-490-878 ต่อ 19

 • นางรุ่งทิวา เอกอุ่น

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

  042-491-465

 • นางสาวเกษร หนูเดช

  นักวิชาการเกษตร

  042-490-878 ต่อ 19

 • พันจ่าเอกณรงค์ บุญโสม

  นักจัดการงานเทศกิจ

 • นางสาวพชรพรรณ บุญพินิจ

  เจ้าพนักงานธุรการ

  042-490-878 ต่อ 17

 • นางสาวพัชรวรินทร์ ทองรุ้ง

  เจ้าพนักงานธุรการ

  042-490-878 ต่อ 26

 • เจ้าพนักงานธุรการ

 • จ่าเอกณัฐพงศ์ แสนเทพ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  042-490-878 ต่อ 26

 • พันจ่าเอกธนภณ พิมพ์กรม

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  042-490-878 ต่อ 26

 • นางสาวสมใจ ดาจง

  นักจัดการงานทั่วไป (สนับสนุน)

  042-491-465

 • นางสาวอทิตะยา สมบัติมนต์

  เจ้าพนักงานธุรการ (สนับสนุน)

  042-490-878 ต่อ 19

 • น.ส.วิศรุตา วันวิสาห์ สระบัว

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

  042-490-878 ต่อ 19

 • นางสาวพันพิลาศ ประมวลสุข

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

  042-490-878 ต่อ 19

 • นางสาวสุธิดา คำเมืองคุณ

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

  042-491-465

 • นางสาวนภาพร พระราช

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  042-490-878 ต่อ 17

 • นางสาวสุพรรณี เชียงคำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  042-490-878 ต่อ 19

 • นายอนุชา คำสุวรรณ

  พนักงานขับรถยนต์

  042-490-878 ต่อ 26

 • นายพูลทรัพย์ เสาะก่าน

  พนักงานขับรถยนต์

  042-490-878 ต่อ 17

 • นายยุทธพล สุขรักษ์

  พนักงานขับรถยนต์

  042-491-897

 • นายศุภกิตดิ์ บุตรดา

  พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

  042-490-878 ต่อ 26

 • นายไกรศักดิ์ พันธ์หล้า

  พนักงานขับรถดับเพลิง

  042-490-878 ต่อ 26

 • นายสันติ ดีท่าโพธิ์

  พนักงานขับรถดับเพลิง

  042-490-878 ต่อ 26

 • นายกอบชัย สายหล้า

  พนักงานขับรถดับเพลิง

  042-490-878 ต่อ 26

 • นายสมควร ปุนนา

  พนักงานดับเพลิง

  042-490-878 ต่อ 26

 • นายสุนันท์ จันทร์พวง

  พนักงานขับรถดับเพลิง

  042-490-878 ต่อ 26

 • นายโกวิท สุขรักษ์

  นักการภารโรง

  042-491-897

 • นางธิดาพร กาญวงษา

  แม่บ้าน

  042-490-878 ต่อ 17

 • นางจิรภัทร์ นามคุณ

  แม่บ้าน

  042-491-897

 • นายธรรมรัตน์ พิลาบุตร

  ยาม

  042-491-897

 • นายวรายุทธ กองพิมพ์

  พนักงานดับเพลิง

  042-490-878 ต่อ 26

 • นายสมพร จันทร์อ้วน

  พนักงานดับเพลิง

  042-490-878 ต่อ 26

 • นายเบญจรงค์ จันทร์โกมุท

  พนักงานดับเพลิง

  042-490-878 ต่อ 26

 • พนักงานดับเพลิง

กองคลัง

 • นางสาวสมหมาย สุคณพันธ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวนุชราภรณ์ แพงสุข

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

 • หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 • นางฉัตรี สุวรรณทรัพย์

  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 • นางสาวพิศมัย ดีเมืองโขง

  หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

 • นางเนตรดาว อุดมโภคาทรัพย์

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางอุดมรัตน์ คำเมืองคุณ

  นักวิชาการคลัง

 • นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • นางจันทร์จิรา รักษาคุณ

  นักวิชาการพัสดุ

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายรัตนเสน พานน้อย

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางอมรรัตน์ ผาณิบุศย์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางรัตดาวัล สมัญญา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวผ่องพรรณ วงศ์หาบุตร

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (สนับสนุน)

 • นางแอนนา ชื่นชม

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สนับสนุน)

 • นางนัชชา สุภาสัย

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (สนับสนุน)

 • นางสาวอัญชลี กาหาวงศ์

  เจ้าพนักงานธุรการ (สนับสนุน)

 • นางสาวพัชรี จันทร์พวง

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวจีระพร ปัญญาสวัสดิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสำราญ ไชยวุฒิ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 • นางสาวยุวดี สุริวรรณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นายณพนธ์ ติดมา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวกัญจิรา บุตวาระ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 • นายสุขนิติ สกุลดาว

  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

 • นายอวยชัย จะไพ

  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

 • นางสาวน้ำเพชรน้ำพลอย อารีรมย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวกฤษดากร ภูชนิด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวจิราภรณ์ วิณะโรจน์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอชิร ทันใจ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาววารุณี ศรีอุบล

  คนงานทั่วไป

 • สิบเอกชาญณรงค์ กำลังดี

  คนงานทั่วไป

กองช่าง

 • นายนิติกร วงศ์หาบุศย์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายสุเจษฎ์ ศรีเทศ

  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 • นายจีระพงศ์ โคตรชมภู

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 • นายพิภพชัย คะอรัญ

  วิศวกรโยธา

 • วิศวกรโยธา

 • พันจ่าอากาศเอกสมาร์ท ภูมาศ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายจิรพงษ์ สุภาสัย

  นายช่างโยธา

 • นายช่างโยธา

 • นายช่างโยธา

 • นายสนั่น ศิริชมภู

  นายช่างไฟฟ้า

 • นายนิพนธ์ ดวงจันทร์

  ผู้ช่วยช่างศิลป์ (ช่าง)

 • นายดำรงค์ วงศ์แสงจันทร์

  พนักงานสูบน้ำ (ช่าง)

 • นางสาวนวพร นามวงศ์

  เจ้าพนักงานธุรการ (สนับสนุน)

 • นายทรงกต ล้านพุทธ

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • นายสมชาย โสภาเวทย์

  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

 • นายกฤตภาส ยาปัน

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายอรรถพล มาพลาย

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายนิคม กองพิมพ์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายวรภพ หนันทุม

  ผู้ช่วยนายช่างศิลป์

 • นางสาวธัญญภรณ์ กองกาญจน์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายเอกพงษ์ นาชัยเวียง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสุธีกานต์ บุญประสิทธิ

  พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า

 • นายชูศักดิ์ คำพิมเลิศ

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายฉัตรมงคล จัตุรงค์

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายภูมิพิทักษ์ ทาขวาง

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายชุมพล หลายเจริญ

  ช่างเครื่องสูบน้ำ

 • นายอุดม บุญเอนก

  ช่างเครื่องสูบน้ำ

 • นายนิพัช พินันท์

  ช่างเครื่องสูบน้ำ

 • นายสมเจต พิมล

  ช่างเครื่องสูบน้ำ

 • นายพิสิทธิ์ ศรีดาดิษฐ์

  คนสวน

 • นายพลภัทร วรกา

  คนสวน

 • นายนงค์ บุตรเจริญ

  คนสวน

 • นายอชิระ พ่อครวงค์

  ช่างก่อสร้าง

 • นายวิชัย เพชรนาค

  ช่างก่อสร้าง

 • นายประสิทธิ์ พันธุ์ชัย

  พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

 • นายวารุจน์ ชมภูจันทร์

  ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 • นางสาวณัฐธิดา หัดคำหมื่น

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวพัชรียา ราโชธร

  คนงานทั่วไป

 • คนงานทั่วไป

 • คนงานทั่วไป

 • คนงานทั่วไป

 • คนงานทั่วไป

กองสาธารณสุขฯ

 • นายประทีป กลิ่นหวล

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • จ่าเอกอิศรากร สารสี

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นางสาวโยธกา บรรเทา

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • นักวิชาการสาธารณสุข

 • นางสาวขวัญธิดา จักราช

  นักวิชาการสุขาภิบาล

 • จ่าเอกภิวัตร์ ชัยภิบาล

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายนเรศ นามวงศ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสมคิด เชื้อเวียง

  คนงานทำความสะอาด

 • นางสาวพรชิตา คุ้มตะบุตร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • นางสาวอัชชาพร แสงสุรินทร์

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • นายอนุศิษย์ แสงสว่าง

  พนักงานขับรถ

 • นายสมาน โพธิ์คำ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายกฤษลักษ์ ทูลมาลา

  พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

 • นายสำราญ สิมมาลา

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 • นายชัยสิทธิ์ หงษ์ทอง

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 • นายชำนาญ จันทร์พวง

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 • นางศรีสุข ปุนนา

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสง่า กองพิมพ์

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายถนอม ไกรรัตน์

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายทรงศักดิ์ ไชยวงศ์

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสุรชัย สิงหาชาติ

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายทศกัณฑ์ เวียนวัน

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายอัคชาติ เชื้อกลาง

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายอนุภัทร เชิงคีรี

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายวัฒนา เต้าทอง

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายธนายุทธ สุคงเจริญ

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายดำรง ดอกไม้ทอง

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายกิติวัฒน์ ชินยศ

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสังข์ทอง วงศ์หาบุศย์

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายประมูล กุลันยา

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายวิเชียร พรมราษฎร์

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายทองสา สุวรรณเหลา

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายนาวิน ทีหอคำ

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายรัตนประภา กุลันดา

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายเจนศักดิ์ นามวงศ์

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายประสาน สมบูรณ์พร้อม

  คนงานประจำรถขยะ

 • นางสาวธันยมัย อำคา

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวนิตยา ชัยสินธิ์

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวชญาภา กุพันลำ

  คนงานทั่วไป

 • คนงานทั่วไป

 • คนงานทั่วไป

 • คนงานทั่วไป

 • คนงานทั่วไป

 • คนงานทั่วไป

กองวิชาการฯ

 • .นางสาววนิดา เกษางาม

  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

  .

 • นางสาวนุษรา อักษร

  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 • นางสาวจารุวรรณ พรเจริญ.

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  .

 • .นางสาวบุญเจือ สุทธิสาร

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  .

 • .นายสมชาย อารีรมย์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  .

 • จ่าเอกเอกภพ อึ้งตระกูล

  นิติกร

 • จ่าเอกมนัส วังหล้า

  นิติกร

 • นางสาวขนิษฐา เชื้อสาวะถี

  นิติกร

 • นางสาวธัญญลักษณ์ โพธิมาตย์

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นางพัชรินทร์ กลิ่นหวล

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายศุภฤกษ์ ภาษาเวทย์

  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • นางสาวรัชนี ศิริวงษ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวกนกวรรณ สัจจัง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

กองการศึกษาฯ

 • นางศจีวัลคุ์ อันชื่น

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

 • นางสาววินประภา พลปากดี

  นักวิชาการศึกษา

 • นักวิชาการศึกษา

 • นายปิติพงษ์ ศรีสัตยา

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวเจนจิรา แสงสว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวลลิตา ผากาเกต

  คนงานทั่วไป

 • คนงานทั่วไป

 • นางจิตตาภรณ์ เที่ยงนนดา

  ครู

 • นางชนิดา พิมพ์บุญ

  ครู

 • นางสุวารี ทาปัญญา

  ครู

 • นางสาวกฤตินี อินทรมนตรี

  ครู

 • นางระพิน เพชรนาค

  ครู

 • นางสภัรา จันอ้วน

  ครู

 • นางวราพร ชามาตย์

  ครู

 • นางวิภา ฟองสมุทร

  ครู

 • นางกฤติยา ผิวทอง

  ครู

 • นางกมล ก้องเวหา

  ครู

 • นางนิรมล ทองใคร้

  ครู

 • นางอารยา ซือตระกูล

  ครู

 • ครูผู้ดูแลเด็ก

 • ครูผู้ดูแลเด็ก

 • ครูสอนเด็กด้อยโอกาส

 • นางสาวบังอร ซาเชียงหขวาง

  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • นางสาวเวทิตา ราชคต

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางบุญล้อม แก้วคำแสน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวจิราพร ชัยธนาพานิชกุล

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางพวงเพชร สุโพธิ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางนฤมล เขียววรรณ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางอุบล จันทร์หล้า

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสมจิต ศรีจูม

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวชลดา วงศ์หล้า

  ผู้ดูแลเด็ก

 • ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.วีริยา เคนไชยวงศ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสุทัตตา จินดา

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสวัสดิการสังคม

 • นายสมบูรณ์ ไสวงาม.

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  .

 • หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

 • .พันจ่าเอกสมพร การบุรุษ

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  .

 • นางสาวสุทิน ศุภพิสุทธิ์

  นักพัฒนาชุมชน

 • นายศิริวัฒน์ ศิริสุวรรณ

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวดรรชนี ภูอุทา

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางปวีณา เพ็งทอง

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นายธนกฤต วงศ์สมบัติ

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวพรรณนิภา พิมล

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • นางสาวณัฐสุดา วรรณขันธ์

  คนงานทั่วไป

 • นายพงศ์พันธุ์ ม่วงเผือก

  คนงานทั่วไปเปลี่ยนภาษา