เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายเดช ตะพานบุญ

  ปลัดเทศบาลตำบลบึงกาฬ

 • นายเชิดชัย เจริญดี

  รองปลัดเทศบาลสำนักงานปลัด

 • นางหทัยรัตน์ มาพลาย

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • พันจ่าเอกยุทธนา อาจจันดา

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • จ่าเอกพินิจ สินนาง

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • จ่าเอกเอกภพ อึ้งตระกูล

  นิติกร

 • นางรุ่งทิวา เอกอุ่น

  นักจัดการทะเบียนและบัตร

 • พันจ่าเอกณรงค์ บุญโสม

  นักจัดการงานเทศกิจ

 • นางสาวบุญเจือ สุทธิสาร

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวสุทิน ศุภพิสุทธิ์

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวอนงลักษณ์ บุญพินิจ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางพัชรินทร์ กลิ่นหวล

  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ

 • น.ส.วิศรุตา วันวิสาห์ สระบัว

  ผช.นักทรัพยากรบุคคล

 • นางปวีณา เพ็งทอง

  ผช.นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวนภาพร พระราช

  ผข.จพง.ธุรการ

 • นางสาวสุพรรณี เชียงคำ

  ผข.จพง.ธุรการ

 • นายอนุศิษย์ แสงสว่าง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายอนุชา คำสุวรรณ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายพูลทรัพย์ เสาะก่าน

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสมควร ปุนนา

  พนักงานดับเพลิง

 • นายสุนันท์ จันพวง

  พนักงานดับเพลิง

 • นายศุภกิตติ์ บุตรดา

  พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

 • นางธิดาพร กาญวงษา

  แม่บ้าน

กองคลัง

 • นางสาวสมหมาย สุคณพันธ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวนุชราภรณ์ แพงสุข

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

 • นางสาวอชิรญา ขันโส

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 • นางอมรรัตน์ ผาณิบุศย์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางจันทร์จิรา รักษาคุณ

  นักวิชาการพัสดุ

 • นางสาวอัญชลี กาหาวงศ์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวจีระพร ปัญญาสวัสดิ์

  ผช.จพง.พัสดุ

 • นางสาวน้ำเพชรน้ำพลอย อารีรมย์

  ผช.จพง.ธุรการ

 • นายสุขนิติ สกุลดาว

  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

กองช่าง

 • นายนิติกร วงศ์หาบุศย์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายสุเจษฎ์ ศรีเทศ

  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 • นายพิภพชัย คะอรัญ

  วิศวกรโยธา

 • นายนิพนธ์ ดวงจันทร์

  ผู้ช่วยช่างศิลป์

 • นางสาวนวพร นามวงศ์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอรรถพล มาพลาย

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายวรภพ หนันทุม

  ผู้ช่วยนายช่างศิลป์

 • นายนิคม กองพิมพ์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายเจนศักดิ์ นามวงศ์

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • นางศจีวัลคุ์ อันชื่น

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  042491408

 • นายปิติพงษ์ ศรีสัตยา

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  042491408

 • นางจิตตาภรณ์ เที่ยงนนดา

  ครู

  042491408

 • นางสาววีริยา เคนไชยวงศ์

  ผู้ดูแลเด็ก

  042491408

 • นางสาวสุทัศตา สาระคำ

  ผู้ดูแลเด็ก

  042491408

กองสาธารณสุขฯ

 • นายประทีป กลิ่นหวล

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 • จ่าเอกอิศรากร สารสี

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นางสาวโยธกา บรรเทา

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • นางสาวขวัญธิดา จักราช

  นักวิชาการสุขาภิบาล

 • นายนเรศ นามวงศ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสมคิด เชื้อเวียง

  คนงานทำความสะอาด

 • นางศรีสุข ปุนนา

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสมาน โพธิ์คำ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสง่า กองพิมพ์

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายดำรง ดอกไม้ทอง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายกิติวัฒน์ ชินยศ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายสังข์ทอง วงศ์หาบุศย์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายประมูล กุลันยา

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายวิเชียร พรมราษฎร์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายเอกชัย ตั้งวิวัฒน์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายกฤษลักษณ์ ทูลมาลา

  พนักงานจ้างภารกิจ

 • นางสาวธันยมัย อำคา

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายทองสา สุวรรณเหลา

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายนาวิน ทีหอคำ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายรัตนประภา กุลันดา

  พนักงานจ้างทั่วไป

0.02s. 1.00MB