เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
งบแสดงความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ11
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 256311
เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.256312
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 256312
รายงานผลารดำเนินงานประจำปี12
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี11
แผนดำเนินงานปี 256317
การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒123
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) รอบที่ 2140
รายงานผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 256102
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)189

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB