เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
งบแสดงความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ120
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563126
เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2563120
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2563117
รายงานผลารดำเนินงานประจำปี120
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี124
แผนดำเนินงานปี 2563124
การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒137
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) รอบที่ 2154
รายงานผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561013
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)1106

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB