เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
งบแสดงความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ138
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563145
เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2563137
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2563134
รายงานผลารดำเนินงานประจำปี136
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี143
แผนดำเนินงานปี 2563144
การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒153
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) รอบที่ 2173
รายงานผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561024
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)1120

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB