เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563127
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน126
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทุจริต130
มาตรการแนวทางการให้เทศบาลตำบลบึงกาฬ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 136
มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลบึงกาฬ023
เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต125
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต1162
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต129

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB