เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 256312
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน11
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทุจริต11
มาตรการแนวทางการให้เทศบาลตำบลบึงกาฬ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 14
มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลบึงกาฬ04
เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต13
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต1137
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต12

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB