เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563112
งบแสดงความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ19
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563114
แผนที่แสดงเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬ118
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล213
เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2563111
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2563610
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 256318
รายงานผลารดำเนินงานประจำปี110
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี110
แผนดำเนินงานปี 2563115
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี16
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563 814
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน111
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทุจริต116
มาตรการแนวทางการให้เทศบาลตำบลบึงกาฬ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 122
มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลบึงกาฬ015
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)119
เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต111
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล17

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB