ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 7,096 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
เดิมเทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลบึงกาฬ และตำบลวิศิษฐ์ กล่าวคือหมู่ 1,2,3 ของตำบลบึงกาฬ และหมู่ 1,7 ของตำบลวิศิษฐ์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับเมืองปากซัน แขวงบลิคำไชย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นพื้นที่ราบ เป็นศูนย์รวมการคมนาคมการพาณิชย์

ปัจจุบัน เทศบาลเมืองบึงกาฬ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องยุบเลิกเทศบาลตำบลวิศิษฐ์ รวมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬ กับเทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และเปลี่ยนแปลงเขตและฐานะเป็นเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ในวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 179 ง วันที่ 5 สิงหาคม 2563

ที่ตั้งและอาณาเขต
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับแม่น้ำโขง
ทิศใต้ติดกับตำบลโนนสมบูรณ์
ทิศตะวันออกติดกับตำบลโคกก่อง
ทิศตะวันตกติดกับตำบลโป่งเปือย,ตำบลไคสี

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของเทศบาลตำบลบึงกาฬ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่ ใช้สำหรับอยู่อาศัยและค้าขาย


ลักษณะภูมิอากาศ

มีลักษณะอากาศจัดอยู่ในจำพวกฝนแถบร้อนและแห้งแล้ง (ธันวาคม – มกราคม) ในฤดูมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่ำสุดในเดือนช่วงธันวาคมถึงเดือนมกราคม ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมเหนือ อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคมและร้อนจัดในเดือนเมษายน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน – กรกฎาคม) อุณหภูมิโดยทั่วไปจะลดลงในเดือนตุลาคมเป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมใต้ อุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนอากาศหนาวเย็น


ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว


ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำโขง และหนองบึงกาฬ


ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ


จำนวนหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 ตำบลบึงกาฬ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านบึงกาฬกลาง
หมู่ที่ 2 ตำบลบึงกาฬ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านศรีโสภณ
หมู่ที่ 3 ตำบลบึงกาฬ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านบึงกาฬใต้
หมู่ที่ 1 ตำบลวิศิษฐ์ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านบึงกาฬเหนือ
หมู่ที่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านวิศิษฐ์

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 4,453 คน แยกเป็นชาย 2,097 คน หญิง 2,356 คน (ข้อมูล ณ 13 เดือนมิถุนายน 2562)

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บึงกาฬกลาง442 485 927 685
2 ศรีโสภณธรรมทาน329 317 646 309
3บึงกาฬใต้163 183 346 145
1 บึงกาฬเหนือ457 555 1,012 633
7วิศิษฐ์706 816 1,522 873
รวม 2,097 2,356 4,453 2,645ช่วงอายุและจำนวนประชากร

เทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ช่วงอายุและจำนวนประชากรชายหญิงหมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน  403   429อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร1,360 1,467อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ  376   477อายุมากกว่า 60 ปี
รวม2,139 2,373ทั้งสิ้น 4,512 คน
เปลี่ยนภาษา