เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

ปัจจุบันเทศบาลตำบลบึงกาฬ มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลบึงกาฬ และตำบลวิศิษฐ์ กล่าวคือ หมู่ 1,2,3 ของตำบลบึงกาฬ และหมู่ 1,7 ของตำบลวิศิษฐ์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับเมืองปากซัน แขวงบลิคำไชย ประทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นพื้นที่ราบ เป็นศูนย์รวมการคมนาคมการพาณิชย์และที่อยู่อาศัย มีพื้นที่ 1.18 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดหนองคายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 136 กิโลเมตร (ห่างจากกรุงเทพมหานคร 761 กิโลเมตร)


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดกับแม่น้ำโขง
ทิศใต้ติดกับตำบลบึงกาฬ
ทิศตะวันออกติดกับตำบลบึงกาฬ
ทิศตะวันตกติดกับตำบลวิศิษฐ์

จำนวนหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 ตำบลบึงกาฬ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านบึงกาฬกลาง
หมู่ที่ 2 ตำบลบึงกาฬ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านศรีโสภณ
หมู่ที่ 3 ตำบลบึงกาฬ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านบึงกาฬใต้
หมู่ที่ 1 ตำบลวิศิษฐ์ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านบึงกาฬเหนือ
หมู่ที่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านวิศิษฐ์

ประชากร
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บึงกาฬกลาง5265561,082685
2 ศรีโสภณธรรมทาน349331680307
3บึงกาฬใต้164175339137
1 บึงกาฬเหนือ4695681,037624
7วิศิษฐ์6937951,488857
รวม 2,2012,4254,6262,610ช่วงอายุและจำนวนประชากร

เทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ช่วงอายุและจำนวนประชากรชายหญิงหมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน  420  459อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร1,4371,539อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ  344  427อายุมากกว่า 60 ปี
รวม2,2012,425ทั้งสิ้น 4,626 คน0.01s. 0.75MB