เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดกับแม่น้ำโขง
ทิศใต้ติดกับตำบลบึงกาฬ
ทิศตะวันออกติดกับตำบลบึงกาฬ
ทิศตะวันตกติดกับตำบลวิศิษฐ์

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของเทศบาลตำบลบึงกาฬ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่ ใช้สำหรับอยู่อาศัยและค้าขาย


ลักษณะภูมิอากาศ

มีลักษณะอากาศจัดอยู่ในจำพวกฝนแถบร้อนและแห้งแล้ง (ธันวาคม – มกราคม) ในฤดูมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่ำสุดในเดือนช่วงธันวาคมถึงเดือนมกราคม ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมเหนือ อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคมและร้อนจัดในเดือนเมษายน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน – กรกฎาคม) อุณหภูมิโดยทั่วไปจะลดลงในเดือนตุลาคมเป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมใต้ อุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนอากาศหนาวเย็น


ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว


ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำโขง และหนองบึงกาฬ


ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ


จำนวนหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 ตำบลบึงกาฬ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านบึงกาฬกลาง
หมู่ที่ 2 ตำบลบึงกาฬ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านศรีโสภณ
หมู่ที่ 3 ตำบลบึงกาฬ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านบึงกาฬใต้
หมู่ที่ 1 ตำบลวิศิษฐ์ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านบึงกาฬเหนือ
หมู่ที่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านวิศิษฐ์

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 4,453 คน แยกเป็นชาย 2,097 คน หญิง 2,356 คน (ข้อมูล ณ 13 เดือนมิถุนายน 2562)

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บึงกาฬกลาง442 485 927 685
2 ศรีโสภณธรรมทาน329 317 646 309
3บึงกาฬใต้163 183 346 145
1 บึงกาฬเหนือ457 555 1,012 633
7วิศิษฐ์706 816 1,522 873
รวม 2,097 2,356 4,453 2,645ช่วงอายุและจำนวนประชากร

เทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ช่วงอายุและจำนวนประชากรชายหญิงหมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน  403   429อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร1,360 1,467อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ  376   477อายุมากกว่า 60 ปี
รวม2,139 2,373ทั้งสิ้น 4,512 คน0.01s. 0.50MB