เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

1. สภาพถนนปัจจุบัน เทศบาลตำบลบึงกาฬสามารถติดต่อระหว่างชุมชนได้สะดวก โดย เส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 เป็นเส้นทางสำหรับการเดินทางไปอำเภอปากคาด
อำเภอโพนพิสัย อำเภอเมืองหนองคาย
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 เป็นเส้นทางสำหรับการเดินทางไปยังอำเภอบุ่งคล้า
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 เป็นเส้นทางสำหรับการเดินทางไปยังอำเภอศรีวิไล
อำเภอเซกา อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร


ในส่วนของปัญหาทางด้านคมนาคมและขนส่ง เป็นปัญหาของระบบและโครงข่ายถนนในปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดจากการคมนาคมและขนส่ง
สภาพถนน โดยส่วนใหญ่พื้นผิวจราจรบนถนนสายหลักอยู่ในสภาพดี บริเวณถนนในชุมชนซึ่งมี ขนาดเขตทางคับแคบ ในปีที่ผ่านมาเทศบาลตำบลบึงกาฬ ได้ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ และถนนให้มีขนาด กว้างขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร เพิ่มทางเท้า ไหล่ทางและซ่อมบำรุงสภาพพื้นผิวจราจรให้อยู่ในสภาพดี เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน

ระบบและโครงข่ายถนน การเชื่อมโยงการจราจรระหว่างถนนแต่ละสาย มีถนนทั้งหมด รวม ระยะทาง 13.65 กิโลเมตร ในปัจจุบันเทศบาลตำบลบึงกาฬ มีโครงการปรับปรุงระบบถนน ระบบระบายน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยกำหนดแนวทางเพื่อรองรับและเชื่อมต่อการคมนาคมให้เป็นระบบและมีโครงข่ายที่ดีขึ้น มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง


หมู่ที่/ตำบล จำนวน
ทางรวม (สาย)
ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์(สาย)
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(สาย)
ถนน
ลูกรัง
(สาย)
ทาง
ลำลอง
(สาย)
2 บึงกาฬ 13-13--
3 บึงกาฬ 3-3--
1 วิศิษฐ์ 30 -30 --
7 วิศิษฐ์ 9- 9--
รวม61 65
ถนนเชื่อมระหว่างตำบล2
ถนนในการรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น2

โทรศัพท์

การบริการด้านโทรศัพท์ในชุมชนเทศบาล ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นระบบโทรศัพท์พื้นฐาน มีชุมสายโทรศัพท์ของบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 แห่ง CAT telecom จำนวน 1 แห่ง ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้งานได้ 4 ระบบ ได้แก่ GSM, Dtac, True move ,CAT telecom ให้บริการได้อย่างเพียงพอไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดบึงกาฬ ตั้งอยู่ ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ให้บริการ เวลา 08.30 – 16.30 น.


0.01s. 0.50MB