ออนไลน์ 162 คน

เยี่ยมชม 7,013 คน

สภาพสังคม
ด้านการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ได้แก่

1. โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ จำนวนนักเรียนประมาณ 1,100 คน
2. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ จำนวนนักเรียนประมาณ 923 คน

โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่

1.โรงเรียนบึงกาฬ
(มัธยมศึกษาปีที่ 1-6)
จำนวนนักเรียนประมาณ 3,000 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงกาฬ จำนวนนักเรียนประมาณ 120 คน


สาธารณสุข

โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลรัฐ 1 แห่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง 1 แห่ง


อาชญากรรม

เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชนเทศบาล จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรบึงกาฬได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้น พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดการสังคมสงเคราะห์

เทศบาลได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้
(1) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(3) ประสานการทำบัตรผู้พิการ
(4) โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง

เปลี่ยนภาษา